Х.А.С Холбоо Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.